در شهید محلاتی
رستوران های شهید محلاتی
تائید شده
غرب به شرق اتوبان ارتش لاین کندرو محلاتی (مینی سیتی) بعداز کوچه شاهمرادی جنب اموربازنشستگان
22982861
09211001303-09370390999