در ستارخان
رستوران های ستارخان

غذا کده جوجک

تائید شده
ستارخان بعداز فلکه اول اریاشهر بین خ اسدی و خسرو روبروی پاساژ مرجان پ629
44200004