در شهرآرا
رستوران های شهرآرا

جگرسرای پارک

تائید شده
شهرارا خ ارش مهر روبروی پارک شهرارا پ50
88262454
09359240114

جگرسرای پارک

جگر سرای پارک فضای تمیز و مناسبی دارد

جگر سرای پارک

جگر سرای پارک واقع در شهر ارا است

ساعت کار

نوع غذا