در ستارخان
رستوران های ستارخان

سرای شالیزار

ستارخان بعداز برق الستوم روبروی کوچه رحیمی اصل جنب بانک صادرات پ662
44280364