در ستارخان
رستوران های ستارخان

چاشنی پایتخت

تائید شده
ستارخان روبروی کوثرسوم پ133
66945014

چاشنی پایتخت

آشکده چاشنی پایتخت از خوشمزه ترین آشکده های محله ستارخان هست

آشکده چاشنی پایتخت

آشکده چاشنی پایتخت به عنوان قدیمی ترین آشکده های محله پاتریس هست و/p>

ساعت کار