در ستارخان
رستوران های ستارخان
تائید شده
ستارخان بعداز خ کاشانی پور پ738
44217783

ارتین

این عکس مربوط به ابمیوه ارتین هست عکس مورد ثبتی قبلی به اشتباه همین عکس ثبت شده(ابمیوه ویتا)
نوع غذا