در صادقیه (آریاشهر)
رستوران های صادقیه (آریاشهر)
تائید شده
بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوارشهدای جنوبی نبش کوچه نوزده غربی
44674396-44695876
09123053290-09194659288