در تجریش
رستوران های تجریش

شمرون کباب

تجریش ضلع شمال شرقی میدان تجریش
1775