در گیشا
رستوران های گیشا
تائید شده
ابتدای گیشا پ 5
88261409 گفت ثابت نداره اما روی تابلو بیرونی این شماره بود