در شریعتی شمال
رستوران های شریعتی شمال
تائید شده
شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش بن بست تدین پ1999
کارت نداشت فقط مشتری حضوری