در تجریش
رستوران های تجریش
تائید شده
تجریش ورودی اصلی پاساژ تندیس همکف
22759297
09125873381